Geofictie Wiki
Advertisement

Dit artikel behandelt de Isselse geschiedenis.

De eerste Isselaars[]

Zie Geschiedenis van het vroege Issel voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

De Isselaars zijn niet de oorspronkelijke bewoners van hun land. De Isselaars, een West-Germaanse stam die oorspronkelijk het waddengebied bewoonde, kwamen op z'n vroegst in de vijfde eeuw naar de zuidelijke Isselse eilanden. Daar vermengden ze zich snel met de lokale bevolking (die waarschijnlijk bestond uit enkele kleine Wargische en mogelijk ook Keltisch stammen) en richtten het land naar hun eigen ideeën en tradities in.

De Isselaars geloofden in de Germaanse godsdienst. Ing was hun belangrijkste godheid. De Isselaars werden door tijdgenoten ook Ingvaeonen genoemd en het land dat zij stichtten beschouwden zij als de woonplaats van hun god: Ingsele, "woonplaats van Ing", is de oudste vorm van de naam Issel.

Vikingtijd[]

Zie Geschiedenis van de Isselse vikingtijd voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

De Isselse eilanden hadden geen enkel centraal bestuur. De Vikingen konden er dan ook makkelijk binnenvallen. Ze kwamen in Issel weinig tegenstand tegen, mogelijk vooral omdat zowel de Vikingen de Isselaars als de Isselaars hen als een verwant volk beschouwden, en het Oudnoors en het Oudissels een vrij grote onderlinge verstaanbaarheid hadden.

Waar elders in Europa op deze Vikingtijd wordt teruggekeken als op een periode van verval en verwoesting, daar is voor Issel deze periode het begin van de beschaving. Door de Vikingen werden de Isselse nederzettingen aangesloten op het Noord-Europese handelsnetwerk en profiteerden de Isselaars volop van de technische superioriteit van de Vikingen.

In deze periode werd ook Nordoage, tot dan toe enkel bewoond door Wargen, door de Isselaars en de Vikingen gekolonialiseerd. Het gebied viel bestuurlijk onder Noorwegen, net als delen van Lense, terwijl andere Isselse eilanden onder kleinere koninkrijken vielen.Beimsoage was Deens.

Aan het einde van de 10e eeuw kwam heel Issel (dus ook Nordoage) onder het rechtstreekse gezag van Denemarken en werd Harald I, Blauwtand, ook koning van de Isselse eilanden. Onder zijn gezag en onder dat van koning Knoet de Eerste werkten de Isselaars ook actief mee aan de verovering van Engeland.

Kerstening[]

Hoewel Issel al sinds de achtste eeuw met christelijke missionarissen in aanraking was, en sommige delen al vroeg gekerstend waren, was tot de heerschappij van Blauwtand het Germaanse geloof nog sterk aanwezig. Blauwtand voerde het katholicisme in. Daarmee verloor het Germaanse geloof zijn maatschappelijk belang en stierf het uit.

Het eerste koninkrijk[]

Zie Geschiedenis van het eerste Isselse koninkrijk voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

De Klúmborj tegenwoordig

Na de dood van Knoet de Eerste raakt het Deense koninkrijk spoedig in verval. Dit is voor de Isselse adel aanleiding om een eigen koninkrijk te formeren. Zowel het Islar Lang als Nordoage komen in 1035 onder de heerschappij van koning Mart I, de eerste Isselse koning. Onder zijn bestuur komt het koninkrijk tot een grote bloei die ook door zijn opvolgers kan worden vastgehouden. De handel met Engelse, Deense, Noord-Duitse en natuurlijk vooral de Vlaamse steden brengt de eilanden een grote welvaart.

Aanvankelijk heeft het koninkrijk geen echte hoofdstad. Het koninklijke "paleis" is dan de Klúmborj in het Wirlang. Belangrijke steden zijn Endeheim, Neiste en Lujltjurk. Uiteindelijk wordt besloten een nieuw machtscentrum te stichten. Hiervoor lijkt het dunbevolkte eiland Wiedsoage het meest geschikt, omdat dit nog geen eigen graafschap is. De stichting van een hoofdstad in deze regio zou geen bepaalde graaf bevoordelen en derhalve niet tot problemen tussen de koning en de adel kunnen leiden.

In 1152 wordt Langheul de hoofdstad van Issel. De bestaande handelsnederzetting wordt zo kunstmatig tot een belangrijke stad. Toch slaagt Langheul er pas vrij laat in tot grote bloei te komen: pas vanaf de dertiende en veertiende eeuw wordt de stad een serieuze concurrent voor de andere grote steden.

Issel en de Unie van Kalmar[]

De verhoudingen tussen koning en adel zijn in de veertiende eeuw bepaald gespannen. Als de Unie van Kalmar eind veertiende eeuw tot stand zoekt het Isselse koningshuis steeds meer toenadering tot het Noors-Deense koningshuis, om met de steun van de machtige buur de opstandige adel te kunnen verslaan. Hoewel Issel nooit een volwaardig lid van de unie wordt raakt het land er wel nauw bij betrokkenen en is het land niet soeverein meer. In de vijftiende eeuw strijden Isselse troepen aan Deense zijde tegen de opstandige Zweden, en laat een Deense veldheer optekenen dat "Isselaars Zweden vreten zoals Denen bier drinken."

Breuk met Denemarken: het tweede koninkrijk[]

Zie Geschiedenis van het tweede Isselse koninkrijk voor een hoofdartikel over dit onderwerp

In 1536 wordt Denemarken luthers. Dit leidt tot het definiete einde van de Issels-Deense betrekkingen. De katholieke koning Pól III houdt vast aan het oude geloof. Issel wordt weer soeverein. Deze periode wordt daarom wel als de start van een "tweede" koninkrijk gezien, hoewel de periode het eerste koninkrijk formeel nooit echt ten einde is gelopen: ten tijde van de Unie van Kalmar bleef Issel een staatkundige identiteit.

De Isselse Burgeroorlog[]

De conservatieve koning Pól III verzet zich tegen de reformatie en vervolgt de protestanten. Een deel van de adel had zich echter al eerder tot het protestantisme bekeerd en aanvaardt de gedwongen terugkeer naar het katholicisme niet. Hierin wordt de adel gesteund door een belangrijk deel van het volk in de steden. Katholieken en protestanten komen hierdoor lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Pól III bindt niet in en lokt hiermee een gewapend conflict uit. De graven formeren slecht georganiseerde legers om elkaar te bestrijden. Vooral burgers zijn hiervan de dupe. Vooral op Kleif en Lense wordt de Isselse burgeroorlog uitgevochten, met de dramatische verovering van Lujltjurk als dieptepunt.

Onder druk van zijn adviseurs en waarschijnlijk ook onder invloed van zijn zoon, de latere koning Geir II, zwicht koning Pól III uiteindelijk en ondertekent hij in 1554 de earwet, een nieuwe grondwet die godsdienstvrijheid garandeert. Hij treedt af ten gunste van zijn veel modernere zoon, koning Geir II.

Wankele vrede[]

Hoewel na de earwet de Isselse burgeroorlog ten einde is, blijft de bestuurlijke situatie gecompliceerd. De grote immigratiegolf die de godsdienstvrijheid met zich mee blijkt te brengen zorgt niet meteen voor welvaart. De ontevredenheid onder de bevolking is groot. Het "tweede koninkrijk" lijkt geen lang leven beschoren.

Issel en de Republiek der Vereenigde Nederlanden[]

Zie Geschiedenis van de Nederlands-Isselse statenbond voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

Ten zuiden van Issel, in de Nederlanden, neemt de welvaart juist wel toe. De Republiek krijgt vorm. De VOC heeft een veilige handelsroute nodig nadat Engeland het kanaal heeft afgesloten en die handelsroute voert langs Issel. Issel heeft zo een belangrijk strategisch nut voor de Republiek en beide landen gaan een "statenbond" aan, die in de praktijk vooral voor de Republiek gunstig uitpakt.

In de 18e eeuw verandert het karakter van de statenbond en wordt de invloed van de Republiek op Issel steeds groter. Dit leidt tot ergernis bij de Isselse bestuurlijke elite, maar de statenbond wordt nog niet opgeheven. Dit gebeurt pas in 1795, als Napoleon de Nederlanden bij Frankrijk voegt. Issel wordt met Engelse steun onafhankelijk en sluit zich in ruil aan bij de geallieerden. Isselse toepen strijden mee in o.m. de Slag bij Castricum (1799).

Het derde koninkrijk[]

Zie Geschiedenis van het derde Isselse koninkrijk voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

De 19e eeuwse St. Agorkathedraal

Het nieuwe, onafhankelijke Issel krijgt in 1808 koning Hirn-Jan I als koning. Deze besluit het land in hoog tempo te gaan industrialiseren. Issel wordt hierdoor een welvarend land. De koperindustrie komt tot grote bloei, maar ook andere industrieën worden belangrijk. Issel krijgt een ander, trotser gezicht.

Hoewel zeker Hirn-Jan I een zeer verdienstelijk koning is geweest, wordt de roep om democratisering in de 19e eeuw steeds groter. Toch wordt de democratisering ook tegengewerkt, niet alleen door de adel maar ook door industriëlen, die stemrecht een gevaarlijk idee vinden: de arbeiders zouden op de communisten kunnen stemmen. Er zullen ook andere factoren meegespeeld hebben, hoe dan ook: Issel voert geen algemeen kiesrecht in, waar de buurlanden dit wel doen. Ook in de twintigste eeuw is Issel nog altijd een monarchie, waarin adel en industriëlen wel macht hebben, maar alleen omdat die hen door de koning wordt verleend.

In 1939 valt Hitler Polen binnen. Dit is voor veel Isselaars het bewijs van het dreigende Duitse gevaar. De koning onderneemt echter niks en kiest ook geen partij. Dit leidt tot een opstand onder de adel en de bourgeoisie, die Hitler - terecht - niet vertrouwen.

De Engelsen zien ondertussen ook wel in welk gevaar Hitler is en hoe nuttig Issel kan zijn in een oorlog tegen Duitsland. Als Churchill aantreedt als leider, is een van de eerste dingen die hij doet het inlijven van Issel. Op 10 mei 1940 wordt Issel door Engelse legers bezet. Hoewel de koning protesteert, zijn veel Isselaars opgelucht en komt het ook niet tot verzet van het leger. Issel werkt later zelfs enthousiast mee met de oorlog van de geallieerden. Hiervoor moet het land wel een prijs bepalen: het land wordt door de Duitsers gebombarbeerd. Onder meer de binnenstad van Langheul raakt beschadigd. De verwoestingen zijn het grootst in Ny-Kleif, vanwege de daar aanwezige marine.

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog gunnen de Britten Issel vanzelfsprekend weer de onafhankelijkheid. Issel krijgt bij deze gelegenheid een nieuwe grondwet, die wel voorziet in algemeen kiesrecht. De macht van de koning wordt beperkt tot het ceremoniële. Koning Hirn-Jan III stapt op. Zijn dan 18-jarige dochter Marne bestijgt de troon.

"Issels Gouden Eeuw"[]

Zie Geschiedenis van het moderne Issel voor een hoofdartikel over dit onderwerp.

De nieuwe grondwet geeft Issel veel vrijheid en het land weet zich verder te ontwikkelen. De ontdekking van de enorme olie- en aardgasvoorraad geeft Issel het optimistische vooruitzicht de rest van de 20e eeuw gevrijwaard te blijven van economische problemen. Ook cultureel bloeit het land op. In de jaren zestig spreekt de zeer populaire koningin Marne de historische woorden: "waar andere landen voor hun Gouden Eeuw moeten bladeren in geschiedenisboeken, daar moet u, volk van Issel, enkel naar buiten kijken: de Gouden Eeuw van Issel is nu."

Met dit optimisme is de naoorlogse generatie groot geworden en het is dan ook begrijpelijk dat deze mentaliteit een groot stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van het moderne Issel. Ook nu nog hebben Isselaars een groot vertrouwen in hun land, al zijn er ook zorgen over maatschappelijke veranderingen en is er veel debat over de positie van Issel in de wereldpolitiek. Recent heeft Issel toenadering gezocht tot de Aardse Geofictieve Liga en is het land sinds 2009 geassocieerd lid van deze organisatie.


Tijdlijn[]

Vijfde eeuw Ingvaeoonse stammen bevolken de zuidelijke Isselse eilanden.
Achtste eeuw Eerste missionarissen doen Issel aan, maar slagen er niet in het christendom in te voeren
Tiende eeuw Onder koning Harald I, "Blauwtand", worden de eilanden bestuurlijk verenigd
1035 De Isselse eilanden vormen samen een eigen koninkrijk
1152 Langheul wordt de hoofdstad van Issel
1397 De Unie van Kalmar wordt gesticht. Issel zoekt aansluiting
Vijftiende eeuw Isselse troepen vechten mee in de oorlogen tegen Zweden
1536 Denemarken wordt luthers: breuk tussen Issel en Denemarken
1536 tot 1554 Isselse burgeroorlog
1554 Earwet: godsdienstvrijheid voor iedereen
Zeventiende eeuw Immigratie en slecht leiderschap brengen het land opnieuw uit balans
1660 Issel gaat een statenbond aan met de Republiek
Achttiende eeuw Statenbond verandert langzaam van karakter. Issel wil uittreden.
1795 Bataafse Republiek wordt uitgeroepen. Issel verklaart zich onafhankelijk
1799 Issel steunt de geallieerde legers in de strijd tegen Napoleon
1808 Koning Hirn-Jan I treedt aan als koning van Issel
Negentiende eeuw Issel industrialiseert in rap tempo
Eerste helft twintigste eeuw Issel is een moderne economie, maar nog steeds een monarchie
1940 Churchill bezet Issel
1945 Issel wordt weer onafhankelijk en krijgt een democratische grondwet
Tweede helft twintigste eeuw Issel wordt een welvaartstaat
2009 Issel treedt toe tot de AGL
Advertisement