Geofictie Wiki
Advertisement

Het Isselse onderwijs behoort tot de wereldtop, maar dat betekent niet dat iedereen er tevreden over is. Met name in het middelbaar onderwijs zou de prestatiedruk te hoog zijn en wordt een te brede ontwikkeling verwacht. Ook zou het wiskundeonderwijs tekort schieten en verliest men de praktijk uit het oog. Voor al deze kritiek valt wat te zeggen, maar een directe noodzaak tot onderwijshervormingen lijkt de politiek niet te zien.

Lager en middelbaar onderwijs[]

Het Isselse onderwijssysteem is zo vormgegeven dat de leerlingen al vroeg tot leren worden aangemoedigd. Verschillende schooltypen moeten de kinderen de leerstof aanreiken die aansluit bij hun leeftijd en ontwikkeling.

Earskoul[]

De oude kleuterscholen (voor kinderen vanaf drie) waar vooral sociale vaardigheden werden aangeleerd zijn tegenwoordig in earskoula (grondscholen) veranderd. De eerste jaren zijn kinderen vooral bezig met het verwerven van (gesproken) taal en wordt geprobeerd steeds nieuwe vaardigheden bij hen bloot te leggen. Ook wordt, net als vroeger, aan de sociale vaardigheden gewerkt.

Lúkskoul[]

Als kinderen wijs genoeg zijn om naar de lúkskoula ("vormscholen") te gaan, meestal op de leeftijd van zes jaar, dan komen zij daar terecht in het eerste leerjaar. Hier leren ze lezen, schrijven en rekenen. Gaandeweg wordt ook hun algemene ontwikkeling bijgewerkt en wordt aandacht besteed aan "leren leren" met vakken als topografie en geschiedenis.

Vanaf hun twaalfde gaan kinderen over naar wat nog arbrenn lúkskoul heet (uitgebreide vormschool) maar wat naar onze begrippen de onderbouw van het midelbaar onderwijs is. Het lespakket wordt verbreed met Engels, natuurwetenschappen en technische vakken.

Na het veertiende levensjaar[]

Na hun veertiende gaan de pubers naar een schooltype dat hen voorbereid op hun latere beroepsopleiding. Er zijn drie hoofdtypen met daarin ook onderverdelingen. De eerste richting is vooral praktijkgericht (vgl. ambachtsschool), de tweede is breed-theoretisch (vgl. algemeen vormend onderwijs), de derde bereidt de leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding. Bij deze derde richting (de Latynskoul, Latijnse school) wordt traditioneel ook aandacht aan de oudheid geschonken. De Latynskoul is niet goed te vergelijken met een Nederlands VWO. Het niveau ligt er hoger en het onderwijs is zeer sterk op dat van de universiteit gericht.

Nadat de leerlingen elk hun richting gekozen hebben doen zij nog vier jaar over hun opleiding voor zij volwassen zijn en een vervolgopleiding kunnen kiezen. Sommige kunnen al meteen aan het werk.

Hoger onderwijs[]

Collegegebouw in Endeheim

Issel heeft vier universiteiten, waarvan die in Endeheim de oudste is. Deze formeel katholieke universiteit werd al in 1496 opgericht en heeft vele faculteiten voor alle wetenschapsrichtingen.

Al tijdens de reformatie werd een protestantse tegenhanger van deze universiteit opgericht, de Mienuniwersitet in Langheul. Deze universiteit werd in de 18e eeuw weer gesloten, maar heeft sinds 1818 een opvolger in de Langhúlsk Uniwersitet, die overigens niet op enige godsdienst is geïnspireerd.

De universiteiten van Marshefa (voornamelijk een technische universiteit) en die van It Ton werden in de 20e eeuw opgericht.

Behalve deze vier universiteiten hebben zowel Akkerá als Niklasheim een akademy. Deze scholen bieden wel universitair onderwijs maar zijn geen zelfstandige universiteit meer en doen nauwelijks eigen onderzoek. De akademy van Niklasheim (op Nordoage) valt zo onder de KUEndeheim en de akademy van Akkerá (belangrijk voor de Nederlandstalige gemeenschap) valt onder de LU.

Financiering[]

Zonder overheidssubsidies zou het onderwijs in Issel voor de meeste ouders onbetaalbaar zijn. Dit brengt problemen met zich mee. De Isselse politieke traditie wil dat de overheid zich niet bemoeit met levensbeschouwlijke zaken en zeker geen subsidies geeft aan religieus geïnspireerde instellingen. Toch zijn er nog altijd scholen in Issel die zich katholiek noemen, zoals er ook een katholieke universiteit is.

Formeel heeft de overheid zich op het standpunt gesteld dat dergelijk bijzonder onderwijs nooit door de overheid mag worden gefinancierd, maar om de - vaak goede - scholen niet te dwarsbomen, is een constructie bedacht. Deze houdt in dat een katholieke school zelf, of in samenwerking met andere katholieke scholen, een kom opricht, dat wil zeggen: een parapluorganisatie die niet bij de kerk hoort. Ouders schrijven hun leerlingen dan dubbel in, eerst bij de katholieke school, en dan bij de kom. De overheid subsidieert de kom op basis van het aantal leerlingen en voert inspecties formeel ook uit bij de kom en niet direct bij de school zelf. Dit omslachtige gedoogbeleid wordt sinds jaar en dag door linkse partijen bekritiseerd (groot probleem is dat de overheid geen toezicht heeft op de geldstromen buiten de kom om) maar blijft voorlopig bestaan. Uiteindelijk lijkt de hang naar traditie en behoud van onder meer de KU sterker dan het grondwettelijke principe dat de scheiding tussen kerk en staat absoluut is.

Isselse universiteiten ontvangen staatssubsidie voor hun onderwijs, maar niet voor onderzoek. Hiervoor kunnen zij wel via een trapsgewijs subsidiëringssysteem aan geld komen. Het staat universiteiten vrij om onderzoek door bedrijven te laten subsidiëren, dit wordt zelfs aangemoedigd.

Isselse studenten krijgen een studiebeurs en hebben met hun studentenpas recht op gratis openbaar vervoer, gratis toegang tot bibliotheken en korting op (wetenschappelijke) uitgaven van de universitaire uitgeverijen. Buitenlandse studenten hebben recht op dezelfde studentenkaart maar krijgen geen subsidie. Wel kunnen zij een lening afsluiten die grotendeels wordt kwijtgescholden als zij na hun studie in Issel blijven. In dat geval hebben zij ook recht op een gratis opleiding in Isselse taal en maatschappijleer.

Advertisement