Geofictie Wiki
Advertisement

De Pastorale is een bekend Nederlands lied dat oorspronkelijk werd gezongen door Liesbeth List en Ramses Shaffy. De tekst werd geschreven door de dichter Lennaert Nijgh. De muziek is van Boudewijn de Groot. De klassieker is ook vertaald in het Kronenburgs en in het Issels.

Issels[]

De Isselse vertaling blijft in beginsel dicht bij de oorspronkelijke tekst, maar hier en daar zijn omwille van het rijm en de muziek kleine wijzigingen aangebracht. De opvallendste is die in de regel "wanneer je vanavond gaat slapen in zee", die in het Issels is vertaald als: wen deneaw in seawe wiet sleapa wagn. (Als vanavond in zee wij beiden slapen gaan.) Hier is er dus voor gekozen "je" te veranderen in "wij", zodat de persoonsvorm wagn is, wat beter rijmt op meg (uitspraak "waan", "mei". Als "jij" was gehandhaafd, zou de persoonsvorm wags ("wês") geweest zijn.


Pastorale
mien himel bloa, med golden halla,
mien wolkertoer', ieskristalla,
kometa, mona end planeta, o - al tjeard aw meg !
den witen wolkarbo tro bit diap nedr de wella
spliet myn fiar, mien liafd, al in den earde
end om den wader kriakt ien cud
end al de skulper fon den strewd wagn blinka, lahke ik...


ik min dinen warmd an minen strien
ik min den koperen fag diner skien
ik jewn deg wader in minen hand
end skulper uet den salten sand
ik sian deg jear, det jear...


ik skram den de kleaw med mien strika
betroai de meara end de dala end
donderstiga maek ik fliaga, o wen den regn dear siegd!
beluek dien oaga in minen hand
befoer mien gliem doed bea in brand
mien fiar, mien liafd, mien oagen golden
it ware beder beades dei
so ludl seder komd it naht end skiend saft den moen...


it naht is to kald, it moen to gries
o in dinen himle wil ik meg ries'
dear wul ik ween med deg alien
end lihta in dinen bloan skien
ik sian deg jear, det jear...


wagn ik den eard den awarma
jewn ik heur lewn in mien arma
uet starra wewde ik den farre, o den kanteliht!
ak mang bin ik liek siadend load,
ik bin it lewn end it doad,
in fiar, in liafd, in al tida.
mien cud ik liaw deg, ciek ak ho
dendag tegn ik minen waderbo it is dear loek foer deg...


nin'ik nimmer bead ik inen span
ik brand nag leawer, du tian meg
ad wil ik net doen, dwingd meg ginen man
wen deneaw in seawe wiet sleapa wagn
ginen lewn den ik net bejon
end fliaga dinen himelsted om
wat kins du minna meg, den son?
ik stried den ik af deg ontkom...
ik sian deg jear, det jear
ik sian deg jear, det jear
ik sian deg jear, det jear
ik sian deg jear, det jear
ik sian deg jear, det jear

Kronenburgs[]

De Kronenburgse vertaling blijft dichter bij de oorspronkelijke tekst.


Pastorale
Mi himmel bleu met geolden hallen
Mine wolketear, iiskristallen
Kometen, muonne en planeten, ah alles swing om mi
En tru de wit wolkepuorte ta deop onder de wig
Buor miint feou, mine rinskheid, itseal in de eerde
Bi det wetten spil ean bern
En alle skilpen dom hi fin, sol blinkje wan ik leou


Ik rins dine warmte op miint weasens
Ik rins de koperen kuller fan diint leout
Ik gyf di wetten in mine hand
En skilpen ut det seolt sand
Ik hee di rins, sa rins


Ik skeor de rotsen met mine strelen
Ferteor de mee, fersteen de delte en
Toorsloften dos ik fleitje, ah wan de rein fald
Ferbearg dine egen in dine hand
Fuordat mine glim han ferbarn
Miint feou, mine rinskheid, mine geolden egen
It is better wan do nou lits bidst
Feordat letter kuom de neuit en skyn de koule muonne


De neuit is te keold, de muonne te griis
To nim mi deous met ta diint himmelpallei
Der wol ik weasje allinne met di
En streelje in det himmelbleu
Ik hee di rins, sa rins


Wan ik de eerde ferwarmje sol
Laat ik her libje in mine armen
Ut sjearren weafe ik det fer, ah det noordeleout
Mar bitiid bin ik lik kolkjend leed
Ik bin det leaf en de da
In feou, in rinskheid, in alle tiden
Miint bern ik trest di, look oppe
Heoid span ik mi reinboge
Dee is allinne feor di


Nee neet stuos ik ean sekonde stil
Ik wol better barnje nim mi met
Giean mensk kin mi twingje wan ik neit wol
Wan do op eoun sol seouwje in det haaf
Giean leaf dom ik neit begon
En fligje lans dine himmelbaan
Do kist de sin neit rinsje
Ik wol neet meer bi di fot
Ik hee di rins, sa rins


Ik hee di rins, sa rins
Ik hee di rins, sa rins
Ik hee di rins, sa rins
Ik hee di rins, sa rins

Zie ook[]

Advertisement