Geofictie Wiki
Advertisement

In Issel heeft niet één religie het overwicht, maar hebben een aantal religies in Isseleen grote invloed op het maatschappelijk leven.

Geschiedenis[]

Tot de reformatie was Issel een katholiek land. Tijdens de reformatie bekeerde slechts een deel van de heersende klasse zich tot het protestantisme. Dit leidde tot onenigheid in het bestuur en uiteindelijk tot wat de Isselse Burgeroorlog is gaan heten. In de praktijk bevocht vooral de adel elkaar. De burgeroorlog werd beëindigd met het instellen van de earwet, een soort grondwet die onder meer vrijheid van godsdienst verzekerde. Sindsdien heeft Issel de scheiding van kerk en staat tot in het extreme doorgevoerd. Zo mogen politieke partijen zich niet baseren op een zekere religie.

De godsdienstvrijheid van Issel was lange tijd bijzonder in Europa en trok veel gelovigen uit allerlei windstreken. De grote joodse gemeenschap in Issel herinnert daar nog aan.

Verdeling[]

Veel protestantse kerken hebben een barokke koepel.

De grootste geloofsgemeenschap in Issel zijn de Rooms-Katholieken (41%). Met name de lagere volksklasse in de steden is katholiek. Verder zijn Beimsoage, Nordoage en een aantal kleinere eilanden altijd katholiek gebleven. De prominentste katholieken zijn de leden van het koninklijk huis.

Het protestantisme, meestal in de vorm van de gematigde Islar Tjurk (die als luthers geldt), vindt men vooral op de eilanden Lense, Kleif en Wiedsoage. Zo'n 26% van de Isselaars is nog lid van de Islar Tjurk. Verder zijn er kleinere geloofsgenootschappen, waaronder veel doopsgezinden. Ook zijn er orthodox-protestantse kerken. Samen maken deze zo'n 5% van de bevolking uit.

8% van de Isselaars is joods. Islamieten zijn pas de laatste decennia naar Issel gekomen en zijn met 2% een kleine gemeenschap. Veel van hen hebben een Bosnische achtergrond. 27% van de Isselaars geeft aan helemal geen geloof te hebben, of zich in ieder geval niet in een van de bestaande religies te herkennen. De ontkerkelijking is vooral in de grote steden hoog.

Financiering[]

Omdat de overheid sterk vasthoudt aan de absolute scheiding tussen kerk en staat, zijn er voor de kerkgenootschappen geen subsidies beschikbaar. Dat betekent dat kerken altijd hun eigen geldschieters moeten zoeken. Voor de traditionele geloofsgemeenschappen was dit geen probleem, maar voor nieuwe gemeentes, met name islamitische, bleek het niet eenvoudig alles zelf te financieren. Het gevolg is dat veel islamitische gemeentes voor de bouw van hun moskeeën afhankelijk zijn van geldschieters uit het Midden-Oosten. Dit leidt soms tot de onwenselijke situatie dat de geldschieters zich bemoeien met de aard van de moskee en een radicale islam naar Issel brengen. Hoewel er zeker in de pers veel aandacht is geweest voor dit probleem, heeft de politiek nog geen helder antwoord. De Isselse inlichtingendiensten gaan geldschieters wel na, maar kunnen zelden juridisch weerwoord bieden op "foute" financiers.

Advertisement